Stars Group

be the best you can.

תקנון האתר


1. הגדרות
בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
1.1. "אינספייר סטארס בע"מ" = "החברה";
1.2. "החנות" ו/או "האתר" – האתר דרכו ניתן להרשם לכנסים ולרכוש מוצרים ושירותים של החברה;
1.3. "גולש" - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט;
1.4. "הרשמה" – הרשמה לכנס בהתאם להוראות בתקנון זה.

 

2. כללי
2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
2.3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
2.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.5. אתר זה מאפשר קבלת מידע והרשמה לקורסים בתחום השיווק באינטרנט ומחוצה לו, המתקיים אחת לתקופה. אחריותה של החברה אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים למערכת ע"י המשתמשים עצמם (להלן: "השירות").
2.6. גולש שגילו מתחת לגיל 18 רשאי לעיין בתכנים המפורסמים באתר אך אינו יכול להירשם לקורסים ולהכשרות של החברה. היה ונרשם משתתף אשר גילו מתחת לגיל 18, אין החברה אחראית על ההרשמה ולא תעלה כל טענה כנגד החברה על התשלום בפועל.

3. תשלומים בגין רכישה באתר
3.1. התשלום בגין הרשמה לכנס באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע הרשמות באתר.
3.2. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם להרשמה לכנס ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי החברה.
3.3. עם זאת, לגולש אפשרות לבצע הזמנה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי סביר אחר, והכל בהסכמת הצדדים.

 

4. ביצוע הרשמה/הזמנה/רכישה
4.1. תיאור המוצרים והשירותים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם לרכישה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
4.2. לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.
4.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הגולש תחול על הגולש, והגולש ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הגולש.
4.4. החברה מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע משלוח המוצר/ הזמנה לכנס, לא יועבר לכל צד שלישי. החברה מתחייבת להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.
4.5. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הגולש ושליחתם, כמוה כהתחייבות של הגולש לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר.
4.6. הגולש מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הגולש.

 

5. ביטול עסקה
5.1 ביטול הרשמה ייעשה תוך 14 מיום מקבלת אישור ההרשמה לכנס, או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל בלבד לכל היאוחר 5 ימים לפני מועד הכנס בפועל, וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981.
5.2 בעת ביטול ההרשמה שלא עקב אי התאמה, בשל אי קיום הכנס במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הגולש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על-חשבון הצרכן.
5.3 בעת ביטול ההרשמה עקב אי התאמה, או בשל ביטול הכנס במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
5.4 החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

 

6. המוצרים באתר ואספקתם
6.1. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
6.3. החברה רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.5. לאחר שבוצעה הרשמה על ידי הגולש, החברה תשתדל להתחיל לטפל בהרשמה בתוך שעות ספורות ובמידה ובכנס נותרו מקומות פנויים, אזי החברה תשאף כי הגולש יקבל את אישור ההרשמה בתוך 2 ימי עבודה במידה ונותרו מקומות פנויים. במידה והכנס יבוטל ביוזמת החברה הגולש זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי הגולש, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם העסקה.
6.6. האתר מקיים בקרה שוטפת על המקומות הפנויים המוצעים למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

7. התשלום
7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הגולש ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הגולש.
7.2. הגולש לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש או להשתתף בהכשרה בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
7.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר ו/או נערך מבצע מיוחד מטעם החברה ו/או סוכם אחרת באמצעי כזה או אחר בין החברה לגולש על פריסת תשלומים.

 

8. אחריות
8.1. אחריות החברה למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
8.2. התשלומים באתר החברה מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ, הגולש מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריותו של החברה בלבד וכי חברת נטפיי בע"מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.
8.3. כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.

 

9. כללי
9.1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. החברה תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.
9.3. לחברה הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים ושירותים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. גולש שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.
9.4. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9.5. החברה מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הגולש באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי החברה לגורמים שלישיים חיצוניים.
9.6. החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.
9.7. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. כל הזכויות הינם למעט זכויות קנייניות או רוחניות כאלו או אחרות של חברת האירוח של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.
9.8. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או משתתף כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב

 

10. אבטחת מידע ופרטיות
10.1.החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.
10.2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL
10.3. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
10.4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
10.5. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר מלבד המצויין לעיל החברה מדגיש כי לא יעביר פרטים אלו לצד שלישי.

לבירורים ניתן לצור קשר עם אינספייר סטארס בע"מ 0549135595